Zmiany w VAT od 2017 roku

vat3.jpg

Od 1 stycznia 2017 roku nastąpi wiele isotnych zmian. Główne punkty nowelizacji ustawy o VAT przewidują:

- przedłużenie stosowania podwyższonych stawek VAT do końca 2018 roku (poprzednie przepisy mówiły między innymi o powrocie do 22% VAT od początku 2017 roku)
- nastąpi podwyższenie limitu tzw. zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł (obecnie limit tego zwolnienia wynosi 150.000 zł, więc zmiana jest bardzo istotna),
- określone zostały nowe warunki skracania terminu zwrotu różnicy podatku do 25 dni
- nałożony został obowiązek składania większości deklaracji VAT za pomocą środków elektronicznych
- dodane zostały przepisy uprawniające naczelników US oraz organy kontroli podatkowej do ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego

Z nowe przepisy określają że takie kontrole przeprowadzane będą z nielicznymi wyjątkami w przypadku gdy podatnik:

1. w złożonej deklaracji podatkowej wykazał:

  • kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,
  • kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,
  • kwotę różnicy podatku, do obniżenia podatku należnego za następne okresy wyższą, od kwoty należnej,
  • kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego, lub kwotę różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy, a powinien wykazać kwotę zobowiązania podatkowego podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego,

2. nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego.

Standardowa wysokość tego dodatkowego zobowiązania podatkowego ma wynosić 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego, kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy. Jednakże w niektórych przypadkach kwota dodatkowego zobowiązania podatkowego ma być podwyższona do 100%. Ma tak być – w części dotyczącej podatku naliczonego wynikającego z poniżej wymienionych faktur – w razie stwierdzenia, że zawyżona kwota podatku naliczonego, wynika z faktur, które:

  • zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,
  • stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
  • podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  • potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego.