Rząd szykuje rewolucje w standardach umów leasingowych

calculator-385506-640.jpg

Nowy MSSF 16 „Leasing" gruntownie zmieni zasady standaryzowania umów leasingowych. Nie będziemy już dzielili leasing na leasing finansowy i operacyjny, a wszystkie kontrakty będą ujmowane w bilansie. Dzieje się tak, gdyż w styczniu 2016 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała nowy standard – Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 16 (MSSF 16) „Leasing", który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku o ile odpowiednie organy Unii Europejskiej nie zniosą jej postanowień, co jest mało prawdopodobne.

Według obecnych standardów dokonujemy podziału na leasing finansowy i leasing operacyjny. Dotąd w leasingu finansowym aktywa ujmowane są w bilansie razem z zobowiązaniem już w dniu rozpoczęcia leasingu. Leasing operacyjny różni się tym, że nie skutkuje księgowaniem aktywów ani zobowiązań. Przedsiębiorcy księgują jedynie miesięczne raty w kosztach.

Prawo do korzystania

Nowe rozporządzenie MSSF 16 nie tylko znosi ten stan w sprawozdaniach finansowych leasingobiorców. Leasing będzie ujmowana zawsze w aktywach. Jak zatem będziemy wyceniać leasing w księgach? Wartość ta będzie się składać ze składników sumy wartości bieżących, czyli:

- stałych rat leasingowych,

- niestałych płatności leasingowych aktualizowanych określonym wskaźnikiem,

- prognozowanych płatności wynikających z gwarancji ceny rezydualnej przedmiotu leasingu,

- płatności wynikającej z przypadku wykupu przedmiotu, jeżeli wykonanie tej opcji jest wystarczająco zapewnione,

- sumie kar za przedterminowe zakończenie umowy leasingu przez leasingobiorce.

Wartość początkową prawa do korzystania z przedmiotu leasingu zwiększa się jeszcze o płatności dokonane przed rozpoczęcia umowy, graniczne koszty bezpośrednie oraz przewidywane koszty demontażu i usunięcia elementu aktywów oraz koszty dokonania renowacji miejsca, w którym przedmiot leasingu się znajdował.

Stopa dyskontowa

Wartość bieżącą wg MSSF 16 precyzuje się w ten sam sposób jak dla leasingu finansowego wg MSR 17. Zatem jest to użycie stopy dyskontowej, która w dzień rozpoczęcia leasingu powoduje, że łączna wartość bieżąca:

a) opłat leasingowych oraz

b) niegwarantowanej wartości końcowej przedmiotu leasingu

– równa się sumie:

a) wartości "godziwej" przedmiotu leasingu oraz

b) sumie początkowych kosztów bezpośrednich poniesionych przez leasingodawcę.

Zmiana okresu umowy leasingu

W kalkulacjach szacując dany okres leasingu powinno uwzględniać się możliwość przedłużenia umowy oraz okres, z którego leasingobiorca może zrezygnować z zawartej umowy. Ujmując to inaczej, czas trwania umowy na potrzeby wyceny nie ogranicza się do okresu jak dotąd, dla którego nie ma możliwości jej wypowiedzenia, ale jest prognozą uwzględniającym okoliczności, takie jak na przykład potrzeby spółki.

W kolejnych latach składnik aktywów z umowy leasingu szacuje się według podobnych zasad co aktywa będące własnością korzystającego.