Leasing jest możliwy dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej

ubezpieczenia-finansow-2.jpg

Leasing konsumencki

Wprowadzenie leasingu konsumenckiego (prywatnego) spowodowało, że istnieje możliwość skorzystania z leasingu również przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Mało tego, leasing konsumencji może przybrać zarówno postać leasingu operacyjnego, jak i finansowego. Ustawodawca wyraźnie zaakcentował taką możliwość w zapisach prawnych, zrezygnował w tym przypadku z limitu minimalnego wymagalnego terminu umowy, gdyż konsumenci nie dokonują amortyzacji. Ale i w tym wypadku suma opłat leasingowych musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu.

Ustawodawca jednocześnie zaznaczył, żę w przypadku zawarcia umowy z osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej finansujący (czyli firma leasingowa) musi zrezygnować z naliczania odpisów amortyzacyjnych.I w tym wypadku umowa musi być zawarta na czas oznaczony, a suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Analizując zapisy ustaw należy zwrócić uwagę, że choć ustawodawca posługuje się terminem "osoba nieprowadząca działalności gospodarczej" jako leasingobiorca leasingu konsumenckiego bardziej należy interpretacje tą ujmować w konekście celu umowy leasingu jako niegospodarczą. Na przykład można skorzystać z leasingu konsumenckiego w przypadku zakupu domu na cele niekomercyjne, prywatne, mimo że prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.