Księgowanie leasingu w sytuacji gdy nie mamy jeszcze przedmiotu leasingu

Moment rozpoczęcia okresu leasingu jest to data, od której korzystającemu przysługuje prawo do korzystania z przedmiotu leasingu. Jest to zarazem data początkowego ujęcia w księgach rachunkowych stron umowy leasingu skutków jej zawarcia (tj. ujęcia aktywów, zobowiązań, przychodów lub kosztów z tytułu leasingu).

W umowie leasingowej w warunkach dostawy i odbioru przedmiotu leasingu znajdują się zapisy dotyczące wydania przedmiotu leasingu, np. "Brak lub opóźnienie w wydaniu przedmiotu leasingu korzystającemu do używania w ustalonym terminie na skutek okoliczności, za które finansujący nie ponosi odpowiedzialności, nie zwalnia korzystającego z obowiązku terminowego uiszczania Finansującemu należności wynikających z umowy leasingowej". Umowa może również zawierać klauzulę, że leasingodawca wystawi fakturę dopiero po dostarczeniu leasingobiorcy przedmiotu leasingu (np. protokołu przekazania).

W przedstawionej sytuacji zawarta umowa leasingu w grudniu nie powoduje konieczności ujęcia w księgach rachunkowych zapisów. Jednostka może zaewidencjonować zawarcie takiej umowy na koncie pozabilansowym. Poza tym, jeśli umowa opiewa na znaczącą kwotę, to należy ją wykazać w informacjach dodatkowych sprawozdania finansowego, jako zdarzenie, które będzie miało wpływ na wynik finansowy lat następnych.

Data publikacji: 21/12/2016

Czy pytanie okazało się pomocne?

dobra odpowiedź

35

zła odpowiedź

28

Udostępnij:

Zadaj pytanie

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

606 306 113 / 662 702 293

izabela.smardz@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie